Đây là blog đầu tiên của mình, blog sẽ bàn về các công nghệ trên M$ và *nix

Advertisements