1.Đầu tiên ta lấy source từ link sau:
– wget http://openbsd.md5.com.ar/pub/OpenBSD/OpenSSH/portable/openssh-5.0p1.tar.gz

2. Kiểm tra các gói sau có không: zlib,openssl,pam,gnome,pcre.

3.Ta
có thể chỉnh sửa version openssh đang dùng trong file version.h.Việc ẩn
giấu phiên bản openssh đang dùng để tăng tính bảo mật
#define SSH_VERSION     "OpenSSH_3.9"
#define SSH_PORTABLE    "p1"
#define SSH_RELEASE     SSH_VERSION SSH_PORTABLE

4.Config
dưới đây dùng cho các OS sau RHEL5,Centos5 với openssh đã cài đặt trước
đó.Chủ yếu dùng để nâng cấp openssh lên phiên bản mới.
– ./configure –bindir=/usr/bin –sbindir=/usr/sbin –sysconfdir=/etc/ssh –libexecdir=/usr/libexec/openssh
   make
   make install
5.Sau khi đã compile ta khởi động lại openssh: service sshd restart

6.Check xem phiên bản openssh bao nhiêu mặc dù thật sự openssh mà ta đã compile là openssh 5.0:
[root@test64bit openssh-5.0p1]# telnet localhost 22
Trying 127.0.0.1…
Connected to localhost.
Escape character is ‘^]’.
SSH-2.0-OpenSSH_3.9

Advertisements