1.Cài đặt mysql-zrm.
Trước khi cài đặt mysql-zrm bạn cần cài 2 gói sau:
    * perl-DBI
    * perl-XML-Parser
Nếu sử dụng dòng redhat bạn có thể sử dụng yum để cài đặt:
yum install perl-XML-Parser perl-DBI

Sau khi đã cài 2 gói perl ở trên ta down mysql-zrm ở link sau:
wget http://www.zmanda.com/downloads/community/ZRM-MySQL/2.0/RPM/MySQL-zrm-2.0-1.noarch.rpm
Sau khi down xong gõ lệnh sau
 #rpm -Uvh MySQL-zrm-2.0-1.noarch.rpm

2.Cấu hình cho mysql-zrm
Để cấu hình cho mysql-zrm ta sửa file sau
mysql-zrm.conf nằm trong:
[root@mysql ~]# ls -l /etc/mysql-zrm/mysql-zrm.conf
[root@mysql mysql-zrm]# cat mysql-zrm.conf
# 0=full 1=incremental
backup-level=0

# che do backup logical hay la raw
backup-mode=logical

# thu muc de luu tru backup
destination=/home/mysql-zrm
# time de giu lai ban backup
retention-policy=3M

# Neu nen thi chon nhu duoi day
compress=1
compress-plugin=/usr/bin/gzip
comment=Day la backup cho DB Test
tmpdir=/tmp
synchronous-checksum=1

# Databases/Tables in the Backup Set
#all-databases ngia la backup het tat ca database
all-databases=1

# user nay co quyen truy cap tat cac databases hoac mot vài database do bạn chỉ định
user="your user"
password="your password"
host=localhost
# email đến cho nhà quản trị DB
mailto=atuladn@yahoo.com

3.Thực hiện backup
   1.Kiểm tra config
# mysql-zrm  –action check
Nếu xuất ra thông báo như dưới đây là config đúng:

check:INFO: ZRM for MySQL Community Edition – version 2.0
BackupSet1:check:WARNING: Binary logging is off.
BackupSet1:check:INFO: Configuration check successful

    *  The action returns the following when the configuration is correct.
INFO: ZRM for MySQL – version built from source
WARNING: Binary logging is off. Incremental backups cannot be done.
INFO: Configuration check successful

    2.Chúng ta sẽ backup khi nào

Backup ngay thời điểm hiện tại:
mysql-zrm-scheduler –now –backup-set ten-ban-muon-dat –backup-level 0

Backup theo một thời điểm nào đó :
# backup sẽ chạy vào lúc 7h26 hàng ngày và thực hiên full backup với tên backup-set là test
mysql-zrm-scheduler –add –interval daily –start 7:26 –backup-level 0  –backup-set test

4.Kiểm tra backup có thành công không.

[root@mysql ~]# /usr/bin/mysql-zrm-reporter -show restore-info

REPORT TYPE : restore-info

          backup_set  backup_date                  backup_level  backup_directory                          backup_status         comment
—————————————————————————————————————————————————       
             Test    Thu 05 Jun 2008 03:00:01                 0                      /home/mysql-zrm/Test/20080605030001  Backup succeeded      Day la backup cho DB Test
 

Advertisements