Đây là một câu hỏi thông dụng mà các new admin linux thường thắc mắc

 -x : tham số này để bật debug shell script

Hãy chạy shell script với tham số -x để bật tính năng debug:
$ bash -x tênscript
$ bash -x test.sh

Ngoài ra bash đã builtin lựa chọn để bật debung trong shell script

=> set -x : hiển thị command và các tham số khi thực thi
=> set -v : hiển thị những gì đang nhập vào

[root@server1 ~]# cat debug.sh
#!/bin/bash
# Write by Dinh Nhat An
#Bat debug
set -x
ngay1=$(date +%A-%b-%d-%Hgio-%Mphut)
ngay2=$(date +%A)
echo $ngay2
dem=7
dem=$(($dem+1))
echo "dem:"$dem

#Tat debug
set +x

Kết quả sẽ như vây:
[root@server1 ~]# ./debug.sh
++ date +%A-%b-%d-%Hgio-%Mphut
+ ngay1=Monday-Sep-29-18gio-00phut
++ date +%A
+ ngay2=Monday
+ echo Monday
Monday
+ dem=7
+ dem=8
+ echo dem:8
dem:8
+ set +x

Advertisements