VMware (EMC)

 
VMware Player

 
VMware Workstation

 
VMware Server 1.x,2.x (used to be GSX)

 
VMware Infrastructure (VI) 3 (ESX Server)

  http://www.vmware.com

Microsoft

 
Microsoft Virtual PC

  Microsoft Virtual
Server

  Hyper-V

  microsoft.com/windowsserversystem/virtualserver/default.mspx

VirtualIRON

 
VirtualIRON

  http://www.virtualiron.com

Parallels

 
Parallels Desktop & Workstation

  http://www.parallels.com

OpenSource

 
Linux Xen

  http://www.xensource.com

• Ngoài ra các bạn có
thể tham khảo thêm các sản phẩm khác ở link dưới đây:

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_virtual_machines

Advertisements