Để hiểu rõ mối về cách tổ chức các port trong FreeBSD bạn có thể xem thêm ở hình dưới đây nó thể hiện sự liên quan giữa các port:

Advertisements