Mod_rewrite là một module của Apache nó cho phép viết lại địa chỉ của URL. Thông thường, mod_rewrite chuyển đổi từ một địa chỉ website động sang địa chỉ tĩnh. Quy luật chuyển đổi phân tích địa chỉ website được  gởi từ client và chuyển sang một địa chỉ khác trước khi thể hiện trên trình duyệt.

Ví dụ:
Mod_rewrite chuyển đổi một địa chỉ động:
từ atuladn.com/article.php?day=21&month=sep&year=2009
sang atuladn.com/article-21-sep-2009.htm

Dưới đây là các thông số hay dùng cho mod_rewrite:

Advertisements