Yum-utils thực chất tập hợp các tiện ích và plugin để làm cho chúng ta sử dụng yum hiệu quả hơn:

Package-cleanup:kiểm tra các packge không cần thiết hoặc các vấn đề liên quan tới dependency sau đó dựa vào thông tin này ta xử lý tiếp

[root@atula home]# package-cleanup –problems
Setting up yum
Reading local RPM database
Processing all local requires
Missing dependencies:
Package redhat-lsb requires /usr/sbin/sendmail
Package gtk2 requires hicolor-icon-theme
Package openldap-devel requires cyrus-sasl-devel >= 2.1
Package mdadm requires smtpdaemon

Repoclosure: kiểm tra dependency trong repo

[root@atula ~]# repoclosure Base | more
Reading in repository metadata – please wait….
Checking Dependencies
Repos looked at: 5
   addons
   base
   extras
   rpmforge
   updates
Num Packages in Repos: 12869
package: 6:kdepim-devel-3.5.4-4.fc6.i386 from extras
  unresolved deps:
     kdepim = 6:3.5.4-4.fc6
package: acx-kmod-common-0.0.0-1.nodist.rf.noarch from rpmforge
  unresolved deps:
     kmod-acx = 0:0.0.0
package: acx-kmod-common-0.0.0.20060521-1.nodist.rf.noarch from rpmforge
  unresolved deps:
     kmod-acx = 0:0.0.0.20060521
package: alsa-utils-1.0.4-1.el5.rf.i386 from rpmforge
  unresolved deps:
     alsa-driver >= 0:1.0.0
package: apfloat-2.41-1.el5.rf.i386 from rpmforge
  unresolved deps:
     libstdc++-libc6.1-1.so.2
package: aptest-0.0.1-1.el5.rf.i386 from rpmforge

Repomanage: tìm package cũ nhất hoặc mới nhất trong repo

[root@atula iso]# repomanage -n /home/repo/CentOS/ | more
/home/repo/CentOS/Cluster_Administration-as-IN-5.1.0-7.el5.centos.1.noarch.rpm
/home/repo/CentOS/Cluster_Administration-bn-IN-5.1.0-7.el5.centos.1.noarch.rpm
/home/repo/CentOS/Cluster_Administration-de-DE-5.1.0-7.el5.centos.1.noarch.rpm
/home/repo/CentOS/Cluster_Administration-en-US-5.1.0-7.el5.centos.1.noarch.rpm
/home/repo/CentOS/Cluster_Administration-es-ES-5.1.0-7.el5.centos.1.noarch.rpm
/home/repo/CentOS/Cluster_Administration-fr-FR-5.1.0-7.el5.centos.1.noarch.rpm
/home/repo/CentOS/Cluster_Administration-gu-IN-5.1.0-7.el5.centos.1.noarch.rpm
/home/repo/CentOS/Cluster_Administration-hi-IN-5.1.0-7.el5.centos.1.noarch.rpm
/home/repo/CentOS/Cluster_Administration-it-IT-5.1.0-7.el5.centos.1.noarch.rpm
/home/repo/CentOS/Cluster_Administration-ja-JP-5.1.0-7.el5.centos.1.noarch.rpm
/home/repo/CentOS/Cluster_Administration-kn-IN-5.1.0-7.el5.centos.1.noarch.rpm
/home/repo/CentOS/Cluster_Administration-ko-KR-5.1.0-7.el5.centos.1.noarch.rpm

repoquery: tìm theo package hoặc group package trong repo tương tự như rpm query nhưng thông tin chi tiết và hay hơn ví dụ nhỏ.

[root@atula iso]# repoquery -a httpd
httpd-0:2.2.3-31.el5.centos.2.i386
[root@atula iso]# rpm -qa | grep httpd
httpd-2.2.3-22.el5.centos.2

Repo-rss: tạo rss cho repo

Yum-builddep: cài các package cần thiết cho việc build source RPMS.

[root@atula ~]# yum-builddep /root/httpd-2.2.3-11.el5_1.centos.3.src.rpm
–> Finished Dependency Resolution

=============================================================================================================================================================
 Package                                    Arch                            Version                                      Repository                     Size
=============================================================================================================================================================
Installing:
 apr-devel                                  i386                            1.2.7-11.el5_3.1                             base                          231 k
 apr-util-devel                             i386                            1.2.7-7.el5_3.2                              base                           53 k
 distcache-devel                            i386                            1.4.5-14.1                                   base                           57 k
 xmlto                                      i386                            0.0.18-13.1                                  base                           26 k
Installing for dependencies:
 dialog                                     i386                            1.0.20051107-1.2.2                           base                          162 k
 distcache                                  i386                            1.4.5-14.1                                   base                          119 k
 docbook-dtds                               noarch                          1.0-30.1                                     base                          677 k
 docbook-style-xsl                          noarch                          1.69.1-5.1                                   base                          1.3 M
 ghostscript                                i386                            8.15.2-9.11.el5                              base                          5.9 M
 ghostscript-fonts                          noarch                          5.50-13.1.1                                  base                          801 k
 netpbm                                     i386                            10.35.58-8.el5                               base                          834 k
 netpbm-progs                               i386                            10.35.58-8.el5                               base                          2.0 M
 openjade                                   i386                            1.3.2-27                                     base                          980 k
 opensp                                     i386                            1.5.2-4                                      base                          1.1 M
 passivetex                                 noarch                          1.25-5.1.1                                   base                           75 k
 psutils                                    i386                            1.17-26.1                                    base                           85 k
 sgml-common                                noarch                          0.6.3-18                                     base                           40 k
 tetex                                      i386                            3.0-33.8.el5                                 base                          8.4 M
 tetex-dvips                                i386                            3.0-33.8.el5                                 base                          550 k
 tetex-fonts                                i386                            3.0-33.8.el5                                 base                           29 M
 tetex-latex                                i386                            3.0-33.8.el5                                 base                          4.1 M
 urw-fonts                                  noarch                          2.3-6.1.1                                    base                          4.5 M
 w3m                                        i386                            0.5.1-15.el5                                 base                          1.1 M
 xml-common                                 noarch                          0.6.3-18                                     base                          5.8 k
 xmltex                                     noarch                          20020625-8                                   base                           41 k
Updating for dependencies:
 apr                                        i386                            1.2.7-11.el5_3.1                             base                          123 k
 apr-util                                   i386                            1.2.7-7.el5_3.2                              base                           76 k

Transaction Summary
=============================================================================================================================================================
Install     25 Package(s)
Update       2 Package(s)
Remove       0 Package(s)

Total download size: 62 M
Is this ok [y/N]:y

Yumdownloader: khi cài rpm ta thường hay thấy báo thiếu gói và ta có thể dùng yumdownload down thẳng gói cần cài về lưu trữ cho lần cài đặt khác.

[root@atula ~]# ls -la | grep http
[root@atula ~]# yumdownloader httpd
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * addons: ftp.sunet.se
 * base: ftp.sunet.se
 * extras: ftp.sunet.se
 * rpmforge: ftp-stud.fht-esslingen.de
 * updates: ftp.sunet.se
httpd-2.2.3-31.el5.centos 100% |=========================| 1.2 MB    00:04
[root@E166 ~]# ls -la | grep http
-rw-r–r–  1 root    root      1271398 Nov 14 08:21 httpd-2.2.3-31.el5.centos.2.i386.rpm
Advertisements