Nếu bạn là người mới làm quen với Linux và muốn tìm hiểu Shell  là gì thì  đó là một hệ thống thông dịch mã lệnh của hệ điều hành cung cấp cho con người khả năng tương tác với hệ điều hành thông qua chế độ dòng lệnh.Trong msdos cổ xưa thì đó là command.com và trong Linux thì có các shell sau:
    * BASH ( Bourne-Again SHell ) – Most common shell in Linux. It’s Open Source.
    * CSH (C SHell) – The C shell’s syntax and usage are very similar to the C programming language.
    * KSH (Korn SHell) – Created by David Korn at AT & T Bell Labs. The Korn Shell also was the base for the POSIX Shell standard specifications.
    * TCSH – It is an enhanced but completely compatible version of the Berkeley UNIX C shell (CSH).

Để sử dụng Bash Shell hiệu quả ta có thể tham khảo Linux Shell Scripting Tutorial v2.0 từ http://bash.cyberciti.biz/guide/Main_Page
   

Advertisements