Việc lành như cây chuối
Sinh quả liền chết khô
Tâm Bồ Đề sinh quả
Không chết lại xanh tốt.

Advertisements