Trong không khí thanh tịnh của chùa, người Phật tử tìm về tự tâm, soi
sáng tự tâm để đạt đến sức mạnh tinh thần, đức bình tĩnh và lòng thương
yêu.  Là học trò của Phật, ta tới chùa không phải chỉ để lạy lục và cầu
xin mà chính là để học theo hạnh nguyện của Phật.  Hãy nhìn đức bồ tát
Văn Thù Sư Lợi: Ngài là một con người có trí tuệ lớn nhờ học hỏi và
chiêm nghiệm không ngừng.  Hãy nhìn đức bồ tát Quán Thế Âm: Ngài là một
người có tình thương rộng lớn, luôn luôn lắng nghe tiếng kêu bi thương
của người khổ đau để tìm tới cứu độ.  Hãy nhìn đức bồ tát Ðịa Tạng
Vương: Ngài là một con người có đạo nguyện sâu thẳm, quyết tâm lưu lại
trong chốn khổ đau để cứu độ chúng sinh.  Lạy Phật là để bày tỏ sự cung
kính của đệ tử với một bực thầy; nhưng lạy Phật không đủ.  Phải học
theo trí tuệ, từ bi và đại nguyện của Phật
.

Advertisements