Test Queue đã có thể chịu được 20000 message/s trên 1 server đang test load balancing để xem rate tới mức nào.

Advertisements