Đang dùng ngon lành bỗng quậy phá tắt option : Show tray icon

Hiện ra lỗi này:

Không hiểu thế nào lại bị chợt nhớ tối hôm qua có vọc nên vào check lại load lại thì thấy bình thường.Nhiều chú cũng bị giống mình.Đã start bình thường lại:

Advertisements