Parser chuyển qua java để xem performance thế nào.Đang test thì bị vấn đề parser xử lý data khá chậm và queue lại tăng chứ không giảm.Trong khi chạy với python và insert vào mongodb rate lúc nào cũng tầm 2000/s.Giờ chạy với mysql không để ý.Mặc định set =1 innodb_flush_log_at_trx_commit=1

# If set to 1, InnoDB will flush (fsync) the transaction logs to the
# disk at each commit, which offers full ACID behavior. If you are
# willing to compromise this safety, and you are running small
# transactions, you may set this to 0 or 2 to reduce disk I/O to the
# logs. Value 0 means that the log is only written to the log file and
# the log file flushed to disk approximately once per second. Value 2
# means the log is written to the log file at each commit, but the log
# file is only flushed to disk approximately once per second.
Monitor và debug một hồi phát hiện ra, đã set lại = 0. Giờ performance của parser chạy khác nhẹ chỉ 20%
so với chạy bằng python cpu khá cao 70%.
Insert vào DB
Main thread process no. 28811, id 139719672272656, state: sleeping
Number of rows inserted 2844769, updated 0, deleted 0, read 17797107
1837.16 inserts/s, 0.00 updates/s, 0.00 deletes/s, 0.00 reads/s


Advertisements