Đọc tài liệu và đã nghiên cứu ra cách để name server co thể chạy url forwar/redirect giống vdns,digipower..
Demo:

Advertisements