Đối với các hệ thống web server khi chạy ở mức tải cào và nhiều CCU thì các thông số nay sẽ rất nhanh chạm ngưỡng,vì vậy ta nên set lại các thông số này để đảm bảo hê thống smooth :


[root@atuladn root]# echo 100000 > /proc/sys/fs/file-max

cat /proc/sys/fs/file-nr

20910    0    767192
File-nr có ba tham số quan trong nhất tham số đầu số file handles đang mở trên hệ thống dựa vào đây ta có thể tinh chỉnh file-max thích hợp nhât

Advertisements