Archive for July, 2012


Adding a launcher/desktop icon

Đang kiếm editor thay thế notepad++ bên linux dùng Sublime Text 2 rất good,down về chỉ là binary không add vào launhcer trên ubuntu được.Google một hồi có bác nào đó fix rồi.Taọ một file .desktop và đặt vào /usr/share/applications.

/usr/share/applications/sublime.desktop: nội dung như sau:

[Desktop Entry]
Name=SublimeText
GenericName=Text Editor
Comment=Edit text files
Exec=sublime_text
Terminal=false
Type=Application
StartupNotify=true
MimeType=text/plain;
Icon=/opt/SublimeText2/Icon/128×128/sublime_text.png
Categories=GNOME;GTK;Utility;TextEditor;

Advertisements

Bác nào lỡ remove gói rpm thì khi copy các file lên rpm,rpmdb chạy lện sau vẫn sẽ có lỗi:

“error: can’t create transaction lock on /”

Copy các file sau sẽ hết

for x in 10; do scp /usr/lib/rpm/macros root@$x:/usr/lib/rpm/macros done;
for x in 10; do scp /usr/bin/rpmdb root@$x:/usr/bin/rpmdb ;done
for x in 10; do scp /usr/lib/rpm/rpmrc root@$x:/usr/lib/rpm/rpmrc ;done
for x in 10; do scp /bin/rpm root@$x:/bin/rpm ;done