Bác nào lỡ remove gói rpm thì khi copy các file lên rpm,rpmdb chạy lện sau vẫn sẽ có lỗi:

“error: can’t create transaction lock on /”

Copy các file sau sẽ hết

for x in 10; do scp /usr/lib/rpm/macros root@$x:/usr/lib/rpm/macros done;
for x in 10; do scp /usr/bin/rpmdb root@$x:/usr/bin/rpmdb ;done
for x in 10; do scp /usr/lib/rpm/rpmrc root@$x:/usr/lib/rpm/rpmrc ;done
for x in 10; do scp /bin/rpm root@$x:/bin/rpm ;done

Advertisements