Đang kiếm editor thay thế notepad++ bên linux dùng Sublime Text 2 rất good,down về chỉ là binary không add vào launhcer trên ubuntu được.Google một hồi có bác nào đó fix rồi.Taọ một file .desktop và đặt vào /usr/share/applications.

/usr/share/applications/sublime.desktop: nội dung như sau:

[Desktop Entry]
Name=SublimeText
GenericName=Text Editor
Comment=Edit text files
Exec=sublime_text
Terminal=false
Type=Application
StartupNotify=true
MimeType=text/plain;
Icon=/opt/SublimeText2/Icon/128×128/sublime_text.png
Categories=GNOME;GTK;Utility;TextEditor;

Advertisements