Archive for October, 2012


Debug thold cacti

10/09/2012 09:30:07 AM – CMDPHP: Poller[0] Host[89] Description[x.x.x.x] DS[1804] Graphs[‘x.x.x.x- Traffic – eth0’] SNMP: v2: x.x.x.x, dsname: traffic_out, oid: .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.2, output: 150121536136767
10/09/2012 09:35:07 AM – CMDPHP: Poller[0] Host[89] Description[x.x.x.x] DS[1804] Graphs[‘x.x.x.x’] SNMP: v2: x.x.x.x, dsname: traffic_out, oid: .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.2, output: 150137122666528

Với thông log như vậy cho thấy từ phút 9:30 – 9:35 150137122666528 – 150121536136767 =15586529761 bytes.

Để chuyển sang bit x 8 = 124692238088 bit và thông tin này được lầy trong khoảng 5 phút =300s.Vậy trung bình 1s sẽ là = 415640793 ~400Mbit/s

Để đặt cho traffic với High Threshold 943718400 ~ 900Mbit/s sẽ alert.

Tham khảo:http://cactiusers.org/forums/topic435.html

Advertisements

Haproxy Bug ^.^

Vì location khác nhau nên khi cụm A lấy resource cụm B khá chậm,sửa lại weight =1 chạy tôt hơn so với weight=10.Đồng thời fullconn trong backend có bug phải set fullconn < maxconn-server1+ maxconn-server2 nếu  không thì không thể xử lý request được.

backend abc
mode http
fullconn 40000
balance roundrobin
option redispatch
cookie JSESSIONID prefix
option abortonclose
option forwardfor

server static-ddd x.x.x.x cookie B weight 1 minconn 500 maxconn 20096 check
server static-ccc  y.y.y.y  cookie B weight 1 minconn 500 maxconn 20096 check