Vì location khác nhau nên khi cụm A lấy resource cụm B khá chậm,sửa lại weight =1 chạy tôt hơn so với weight=10.Đồng thời fullconn trong backend có bug phải set fullconn < maxconn-server1+ maxconn-server2 nếu  không thì không thể xử lý request được.

backend abc
mode http
fullconn 40000
balance roundrobin
option redispatch
cookie JSESSIONID prefix
option abortonclose
option forwardfor

server static-ddd x.x.x.x cookie B weight 1 minconn 500 maxconn 20096 check
server static-ccc  y.y.y.y  cookie B weight 1 minconn 500 maxconn 20096 check

Advertisements