Latest Entries »

Java profiler

Nếu bạn đang co vấn đề về memory,cpu,thread… của ứng dụng java mà bạn đang deploy trên remote server làm thế nào để debug khi application có vấn đề.Trong bộ jdk có các công cụ sau:

1.jstatd: chủ yếu để xem thông tin static của các process nhưng lại thiếu thông tin cpu.Nhưng không cần phải start lại chương trình java để debug

Để enable ta chạy command sau:

jstatd -J-Djava.rmi.server.logCalls=true -J-Djava.rmi.server.hostname=”ip server” -J-Djava.security.policy=tools.policy -p 44444 Sau khi start ok.

Ta sử dụng tools visualvm để connect vào port 44444 để xem các process java đang chạy trên server

2.Jmx remote: thì tương tự như jstatd nhưng xem được thông tin cpu và thêm mục thread có thể xem các thread đang chạy của application đang debug và có mục sampler.Nhưng để debug phải start application lại như sau:

java -Dcom.sun.management.jmxremote -Djava.rmi.server.hostname="x.x.x.x" -Dcom.sun.management.jmxremote.port=33333 -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -cp javaappdebug
Sau khi start jmx,ta lại sử dụng tools visualvm để connect vào port 33333 để xem application java mà ta đã enable jmx

Advertisements

NoSQL map

List các Key-Value store:

Name Language Fault-tolerance Persistence Client Protocol Data model Docs Community
Project Voldemort Java partitioned, replicated, read-repair Pluggable: BerkleyDB, Mysql Java API Structured / blob / text A Linkedin, no
Ringo Erlang partitioned, replicated, immutable Custom on-disk (append only log) HTTP blob B Nokia, no
Scalaris Erlang partitioned, replicated, paxos In-memory only Erlang, Java, HTTP blob B OnScale, no
Kai Erlang partitioned, replicated? On-disk Dets file Memcached blob C no
Dynomite Erlang partitioned, replicated Pluggable: couch, dets Custom ascii, Thrift blob D+ Powerset, no
MemcacheDB C replication BerkleyDB Memcached blob B some
ThruDB C++ Replication Pluggable: BerkleyDB, Custom, Mysql, S3 Thrift Document oriented C+ Third rail, unsure
CouchDB Erlang Replication, partitioning? Custom on-disk HTTP, json Document oriented (json) A Apache, yes
Cassandra Java Replication, partitioning Custom on-disk Thrift Bigtable meets Dynamo F Facebook, no
HBase Java Replication, partitioning Custom on-disk Custom API, Thrift, Rest Bigtable A Apache, yes
Hypertable C++ Replication, partitioning Custom on-disk Thrift, other Bigtable A Zvents, Baidu, yes

 

Tham khảo : http://www.metabrew.com/article/anti-rdbms-a-list-of-distributed-key-value-stores

Parser chuyển qua java để xem performance thế nào.Đang test thì bị vấn đề parser xử lý data khá chậm và queue lại tăng chứ không giảm.Trong khi chạy với python và insert vào mongodb rate lúc nào cũng tầm 2000/s.Giờ chạy với mysql không để ý.Mặc định set =1 innodb_flush_log_at_trx_commit=1

# If set to 1, InnoDB will flush (fsync) the transaction logs to the
# disk at each commit, which offers full ACID behavior. If you are
# willing to compromise this safety, and you are running small
# transactions, you may set this to 0 or 2 to reduce disk I/O to the
# logs. Value 0 means that the log is only written to the log file and
# the log file flushed to disk approximately once per second. Value 2
# means the log is written to the log file at each commit, but the log
# file is only flushed to disk approximately once per second.
Monitor và debug một hồi phát hiện ra, đã set lại = 0. Giờ performance của parser chạy khác nhẹ chỉ 20%
so với chạy bằng python cpu khá cao 70%.
Insert vào DB
Main thread process no. 28811, id 139719672272656, state: sleeping
Number of rows inserted 2844769, updated 0, deleted 0, read 17797107
1837.16 inserts/s, 0.00 updates/s, 0.00 deletes/s, 0.00 reads/s


							

Vì cần test thử xem insert speed của Database Mysql là chịu được mức bao nhiêu  cần cho việc insert data với rate cao.Server cài Mysql-5.5.11.1: down trên trang mysql.com

MySQL-server-5.5.11-1.rhel5
MySQL-shared-5.5.11-1.rhel5
MySQL-devel-5.5.11-1.rhel5
MySQL-client-5.5.11-1.rhel5
MySQL-embedded-5.5.11-1.rhel5

1.DB server và Client cấu hình tương tự nhau: chỉ mượn lab test toàn server thanh lý.
IBM Bladecenter HS20 
CPU Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.20GHz 
RAM 4GB 
HDD SCSI 36GB 

2.Để gởi data tới server mình viết chương trình insert vào mysql sử dụng multithread và dùng 2 driver:
+ lib chuẩn của mysql: mysql-connector-java-5.0.8-bin.jar
+ lib của HSclient : hs4j-0.1.jar

3.Cấu trúc của table insert data:

log_2011

Field Type Null Default Comments
pid varchar(64) No
datetime varchar(50) Yes NULL
ID varchar(50) No
value char(10) Yes NULL
Result varchar(250) Yes NULL
Name char(10) Yes NULL
roleId char(10) Yes NULL
Time varchar(50) Yes NULL
duration float Yes NULL
 4.Kết quả test: cả 2 client đều tạo 12 thread và gởi liên tục tới server
a.Dùng mysql-connector-java-5.0.8-bin.jar
Server load:
Status server khi dung jdbc-mysql 
Rate insert:cao nhất là 12922 query/s
Rate insert jdbc-mysql 
b.Dùng lib HSclient:
Server load:
Statu server voi lib hs4j 
Rate insert: 13079 query/s
Rate insert lib hs4j 

Cả hai trường hợp ta nhận thấy:

 • Lib chuẩn của mysql: thì CPU khá cao > 170% chỉ để insert 12000 query/s
 • Lib của hs4j: với tốc độ lớn hơn 1 chút là 13000 query/s và CPU load chỉ tầm 60-70%.Vậy hệ

thống vẫn có thể handle thêm request

 • Quyết định thêm server client vào để load test xem tốc độ như thế nào?Kết quả là 

26000 query/s với 4 client gởi data liên tục.

Đang dùng ngon lành bỗng quậy phá tắt option : Show tray icon

Hiện ra lỗi này:

Không hiểu thế nào lại bị chợt nhớ tối hôm qua có vọc nên vào check lại load lại thì thấy bình thường.Nhiều chú cũng bị giống mình.Đã start bình thường lại:

Test mysql với sysbench

Đã lâu không test performance mysql.

Giờ down bản mới 5.5.11 về test performance đồng thời test thêm một số cái khác:

Install:

Bạn có thể cài từ yum nếu là centos hoặc emerge nếu là gentoo.Nếu khi không thấy hỗ trợ test mysql,thì ta phải compile từ source thôi:

http://nchc.dl.sourceforge.net/project/sysbench/sysbench/0.4.12/sysbench-0.4.12.tar.gz

localhost # ./configure –with-mysql –with-mysql-includes=/usr/include/mysql/

–with-mysql-libs=/usr/lib64/mysql/

Nếu bị lỗi:

[... some lines removed ...]
/bin/sh ../libtool --tag=CC  --mode=link gcc -pthread -g -O2   -o sysbench sysbench.o sb_timer.o sb_options.o sb_logger.o db_driver.o tests/fileio/libsbfileio.a tests/threads/libsbthreads.a tests/memory/libsbmemory.a tests/cpu/libsbcpu.a tests/oltp/libsboltp.a tests/mutex/libsbmutex.a drivers/mysql/libsbmysql.a -L/usr/local/mysql/lib/ -lmysqlclient_r  -lrt -lm
../libtool: line 838: X--tag=CC: command not found
../libtool: line 871: libtool: ignoring unknown tag : command not found
../libtool: line 838: X--mode=link: command not found
../libtool: line 1004: *** Warning: inferring the mode of operation is deprecated.: command not found
../libtool: line 1005: *** Future versions of Libtool will require --mode=MODE be specified.: command not found
../libtool: line 2231: X-g: command not found
../libtool: line 2231: X-O2: command not found
../libtool: line 1951: X-L/usr/local/mysql/lib/: No such file or directory
../libtool: line 2400: Xsysbench: command not found
../libtool: line 2405: X: command not found
../libtool: line 2412: Xsysbench: command not found
../libtool: line 2420: mkdir /.libs: No such file or directory
../libtool: line 2547: X-lmysqlclient_r: command not found
../libtool: line 2547: X-lrt: command not found
../libtool: line 2547: X-lm: command not found
../libtool: line 2629: X-L/root/sysbench-0.4.12/sysbench: No such file or directory
../libtool: line 2547: X-lmysqlclient_r: command not found
../libtool: line 2547: X-lrt: command not found

Chạy lại lênh sau:

 ./autogen.sh
Nếu autogen.sh có lỗi:
./autogen.sh
sysbench/drivers/mysql/Makefile.am:17: library used but `RANLIB' is undefined
sysbench/drivers/mysql/Makefile.am:17:  The usual way to define `RANLIB' is to add `AC_PROG_RANLIB'
sysbench/drivers/mysql/Makefile.am:17:  to `configure.ac' and run `autoconf' again.
sysbench/drivers/oracle/Makefile.am:17: library used but `RANLIB' is undefined  
Ta mờ file configure.ac và add biến này vào AC_PROG_RANLIB  
Chạy lại nếu có lỗi: thì comment biến này lại AC_PROG_LIBTOOL
configure.ac:75: error: possibly undefined macro: AC_PROG_LIBTOOL
   If this token and others are legitimate, please use m4_pattern_allow.
   See the Autoconf documentation.
 Chạy lại autogen.sh
 Và ./configure --with-mysql --with-mysql-includes=/usr/include/mysql/ 
        --with-mysql-libs=/usr/lib64/mysql/;make;make install
Giờ ta bắt đầu test:
Tạo database test với 1 triệu row:
sysbench --test=oltp --mysql-table-engine=innodb --db-driver=mysql --mysql-host=x.x.x.x --oltp-table-size=1000000 --mysql-user=root --mysql-password=123456  --mysql-db=test --num-threads=80 prepare
Bắt đầu test:
sysbench --test=oltp --mysql-table-engine=innodb --db-driver=mysql --mysql-host=x.x.x.x --oltp-table-size=1000000 --mysql-user=root --mysql-password=123456  --mysql-db=test --num-threads=100 run
Kết quả test với server ibm Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.20GHz,4 Gb ram
OLTP test statistics:
  queries performed:
    read:              140000
    write:              50000
    other:              20000
    total:              210000
  transactions:            10000 (343.57 per sec.)
  deadlocks:              0   (0.00 per sec.)
  read/write requests:         190000 (6527.82 per sec.)
  other operations:          20000 (687.14 per sec.)

Nếu ai thích tìm hiểu vể công nghệ ảo hóa vmware có thể tham khảo các video từ link dưới cung cấp các kiến thức mới nhất cũng như các hướng dẫn về kỹ thuật và các bài thực  hành

http://www.vmworld.com/community/sessionslabs/

U.S. General Sessions

                    Europe Sessions (selected sessions w/ video)

ALT2004 Building the VMworld Lab Cloud Infrastructure
BC6701 VMware Data Recovery: All You Need to Know!
BC7803 Planning and Designing an HA Cluster that Maximizes VM Uptime
BC8432 SRM Futures: Failback and More
BC8675 SRM Futures: Workload Mobility
DV7614 Migrating to Windows 7 with VMware View
DV8044 Server-Hosted Virtual Desktops: What the Vendors Aren’t Telling You
DV7706 VMware View Composer: Technical Deep Dive and Best Practices
DV8284 Your Laptop in the Workplace: Bring Your Own PC, Mobile Workers and Contractors with VMware View
EA7849 Design, Deploy, and Optimize Microsoft Exchange Server 2010 on vSphere
MA8649 VMware vCenter Configuration Manager: Our Foundation for Compliance in the Private Cloud
MA7528 VMware vCenter Server: Operational Best Practices in the Datacenter
MA8237 VMware vCloud Director Technical Overview
MA9301 New Performance Mgmt Technology for Virtual Infrastructure and the Private Cloud
PC7303 Bridging App Mgmt Between Public and Private Clouds: Tech Preview of VMware’s Next Generation Solution
SE7811 VMware View Security Architecture and Best Practices
TA6720 Troubleshooting using ESXTOP for Advanced Users
TA6944 VMware PowerCLI Is For Administrators!
TA7171 Performance Best Practices for vSphere
TA7805 Tech Preview: Storage DRS
TA7994 VMware vStorage Update for vSphere 4.1
TA8037 vApps, OVF, and Advanced VM Templates in vSphere
TA8051 Infrastructure Technologies to Long Distance VMotion – What Is VM Teleportation?
TA8129 A Beginner’s Guide to Performance Troubleshooting with vSphere
TA8133 Best Practices to Increase Availability and Throughput for VMware
TA8233 Prioritizing Storage Resource Allocation in ESX Based Virtual Environments Using Storage I/O Control
TA8595 Virtual Networking Concepts and Best Practices
TA9420 VMware vSphere 4.1 Overview

                    Desktop Virtualization

DV6946 The Future of VMware Workstation and Cloud Development
DV7164 Migrating to Windows 7 with VMware View
DV7167 Design Consideration for Migrating to Windows 7
DV7180 ThinApp: What’s New and Future Vision
DV7281 Virtual Desktop Cloud – The Future Vision of End-User Computing
DV7500 VDI Assessment & Migration
DV7701 Embracing Employee-Owned Mobile Phones – The Why and How
DV7706 View Composer – Technical Deep Dive & Best Practices
DV7757 VMware View Technical Overview
DV7778 Journey Through a 3000 Seat VMware View (VDI) Deployment Ensuring Business Continuance During Snowmageddon 2010
DV7841 The Methods and Benefits of Virtualizing the DOD Classroom
DV7907 The VMware View Reference Architecture
DV7959 The Benefits of VDI and Implementation Strategies for Education
DV8009 VMware on VMware: Delivering VMware View for R&D
DV8044 Server-Hosted Virtual Desktops: What the Vendors Aren’t Telling You
DV8046 Deciphering the Thin Client Puzzle – View and Thin Client Technologies
DV8284 Your Laptop in the Workplace: Enabling Bring Your Own PC, Mobile Workers and Contractors with VMware View
DV8324 VDI Performance Benchmarking and Best Practices
DV8383 Troubleshooting ThinApp Applications
DV8408 Modernize Clinical Desktops with VMware View and ThinApp – Healthcare Panel Discussion
DV8636 Put VMware Fusion to Work for Your Business
DV8641 Choosing the Right Desktop Virtualization Platform
DV8677 Stateless Desktops at The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
DV8695 Best Practices for Deploying Network Intensive Applications on VMware View
DV8861 Enabling the Cerner Instant Access Solution for the Physician’s Desktop with VMware View
DV9500 Quantifying the Business Benefits of VMware View Virtual Desktop Solution
DV9540 Case Study & Live Demo of View 4.x in an Enterprise Production Environment by Brown Shoe Company, with Lessons Learned on SAN, User Profiles, Folder Redirection, Etc.

                    Management (Private Cloud)

MA6580 Bridge the ESX/ESXi Management Gap Using the vSphere Management Assistant (vMA) – Tips & Tricks
MA7140 vCloud Architecture Design Strategies and Design Considerations
MA7528 VMware vCenter Server: Operational Best Practices in the Datacenter
MA7768 Head-to-Head Comparison: The VMware Advantage Over Microsoft for Building a Private Cloud
MA7777 How a Strategic Approach to Virtualization Helped IT Organizations in the Public Sector Build a Private Cloud
MA7884 Building a Private Cloud at Siemens IT Solutions and Services
MA8027 Provisioning vApps on Vblock with upcoming VMware Cloud Technologies
MA8030 Saving Time with vCenter Orchestrator
MA8092 Cloud Futures: The Infrastructure Authority
MA8181 Optimizing Your Virtual Infastructure Capacity with vCenter CapacityIQ
MA8237 VMware vCloud Director Technical Overview
MA8267 Building the Cloud at Los Alamos National Lab: Infrastructure On Demand
MA8317 Technical Deep Dive: vCenter Chargeback
MA8339 10 Best Free Tools for vSphere Management
MA8388 Hear From Several VMware Customers Who Have Successfully Built and Deployed a Private Cloud
MA8649 VMware vCenter Configuration Manager: Our Foundation for Compliance in the Private Cloud
MA8940 Self-Service and Workflow Automation for the Private Cloud
MA9121 Lab Automation Best Practices
MA9300 Management Best Practices for a Successful Transition to the Private Cloud
MA9301 New Performance Management Technology for Virtual Infrastructure and the Private Cloud
MA9789 Virtualization Management Customer Panel
MA9800 How To Get From A VMware Cluster To Cloud?

                    Sponsors / Technology Partners

SP8053 How Application Virtualization Can Accelerate Virtual Desktop Adoption
SP8262 Cisco Nexus 1000V Update: Preparing the Virtual Machine Networking for the Cloud
SP8373 Getting Over ‘The Hump’ – How to Expand Your Stalled Virtualization Deployment
SP8452 How the Dallas Cowboys Kickoff Innovation with HP Converged Infrastructure
SP8543 Backup & Disaster Recovery – How to Protect Systems and Applications Across Physical, Virtual, and Cloud Environments
SP9240 Business Critical Applications Virtualisation: Datacenter Transformation Towards Cloud Computing Infrastructure
SP9638 Getting the MAX from Your Virtualization Investment
SP9639 Network-Based Policy Management and Hypervisor Bypass for VMs with Cisco UCS
SP9641 The Chefs and The Soup: The Importance of Management in Workspace Virtualization
SP9642 Simplifying Scale-Out Storage Infrastructure for a Private Cloud
SP9643 Accelerating the Transformation to the Cloud
SP9644 Virtual Appliances: Simplifying Application Deployment and Accelerating Your Journey to the Cloud
SP9645 IDC Says, “Don’t Move to the Cloud”
SP9646 Application Deployment, Considerations, and Use Cases with Vblocks
SP9647 Enhanced Business Continuity with Application Mobility on Vblocks Across Datacenters
SP9648 Desktop Virtualization – The Next Big Thing
SP9649 Imagine Virtually Anything: Building a Fully Dynamic Datacenter with Cisco, NetApp, and VMware
SP9650 A Prescriptive Approach for VM Protection Today and Strategies to Help You Migrate to the Cloud Tomorrow
SP9651 Parting the Clouds: Evaluating Clouds and Cloud Providers for the Enterprise
SP9652 Data Management in Modern Virtualization Environments
SP9653 Best Practices for Building an Advanced Operating Model for the Enterprise Cloud
SP9654 Migrating Mission Critical Applications from RISC to Virtualized IA at Eli Lilly
SP9656 Where is the ROI in Desktop Virtualization? How Can I Maximize It?
SP9657 Identifying and Measuring the TCO for VDI – A Customer Perspective
SP9658 Actual Clouds – Value On Demand
SP9659 Essential Storage for Cloud Infrastructures: Key Considerations for Enterprises and Service Providers
SP9661 Hindsight is 20/20: Top Things You Should Know Before Choosing Storage for VMware vSphere
SP9662 Using Storage to Efficiently Scale and Manage Enterprise VMware Workloads
SP9663 Optimizing Virtualization Using Advance Memory and Storage Technology
SP9664 Architecting Solutions to Meet the Challenges of Scaling VMware Environments
SP9665 Customers Sound Off!! – Making Backup & Recovery Better with VMware and EMC
SP9666 From Virtualization Management to Cloud Computing
SP9667 Virtual Data Warehousing – Improving the Time to Data Mine!
SP9668 Using Integrated Storage and vSphere Management to Improve Performance and Provide Ease-of-Use
SP9701 Turning Cloud Services into a Business Reality – with Dynamic Cloud Services from Fujitsu Technology Solutions
SP9702 Shortening the Distance Between Applications, End Users and IT across Physical, Virtual and Cloud Infrastructures
SP9703 How to By-Pass the Usual IT Roadblocks and Get Your Private Cloud Up and Running in Less Than 30 Days
SP9704 VDWhy?
SP9705 Recommendations to Reach the Cloud Computing Promises: Maximum Flexibility with End-to-End Performance
SP9706 Zero Clients – Revolutionize Your IT with a New Approach for Client Virtualization!
SP9707 Virtualisation – Just Do It: Strategies/Tools for Speedy P2V Migrations
SP9708 Breaking the Sound Barrier: Voice Virtualization
SP9709 Virtual Voice and Unified Communications: So How Does That Work?
SP9710 Learn How IBM Systems and Mid Range Storage Can Help You Deliver New Levels of Virtualisation
SP9712 Five Strategies for Growing Towards the Cloud
SP9714 RISC Migration to vSphere
SP9715 Under the Hood: Common Questions About the PCoIP® Protocol and New Technology Developments
SP9716 Accelerating the Virtual Era with Dell
SP9717 Introducing the Dell Management Plug-in for VMware vCenter
SP9718 Take Server Virtualization to the Next Level with Utility Storage
SP9719 VMware and Novell – The Journey to the Cloud Just Got Easier
SP9721 How to Use Virtual I/O to Provision and Manage Networks and Storage Resources in a Private Cloud
SP9722 A Vision for a Hybrid Cloud: Seamless and Consistent Management of Private and Public Cloud Environments
SP9723 Designing Optimal Networks for Virtual Apps – Why It Makes All The Difference
SP9724 Virtualization without Compromise: Data Protection for the Virtual World
SP9725 How to Cope with the User Experience Challenges in VMware View Deployments
SP9726 Anti-Virus Built On vShield Endpoint : A New Paradigm for Security in Virtual Environments
SP9740 How to Move to VMware View with Minimal User Impact
SP9741 The New Standard for Data Protection
SP9742 Maximizing Performance and Optimizing Capacity to Transform the Data Center
SP9743 VDI Unleashed: A Reference Architecture for Accelerating Adoption and Time to Value in VDI Deployments
SP9760 Dell’s Next Generation Datacenter and VMware
SP9761 Virtual Desktop Considerations with 10GbE, Solid State Disk Drives and vStorage Enhanced Deployments
SP9820 Getting the Most Out of Your Storage Infrastructure with Client and Server Virtualization
SP9821 Backup with Deduplication: Accelerating the Journey to 100% Virtualization
SP9825 Bioware’s Quest: The Search for Business Continuity
SP9880 Agentless Anti-Virus with Seraph: A New Paradigm for Security in Virtual Environments

                    Technology & Architecture

TA6720 Troubleshooting using ESXTOP for Advanced Users
TA6841 Cisco Nexus 1000v: Architecture, Deployment, and Management
TA6862 vDS Deep Dive: Managing and Troubleshooting
TA6944 PowerCLI Is For Administrators!
TA7121 Next Generation VM Storage Solutions with vStorage API for Array Integration (VAAI)
TA7171 Performance Best Practices for vSphere
TA7743 ESX iSCSI News, Configuration, and Best Practices
TA7750 Understanding Virtualization Memory Management Concepts
TA7805 Tech Preview: Storage DRS
TA7962 Modern Networking in a Virtualized Environment
TA7994 vStorage Update for vSphere 4.1
TA8018 Architecting for Performance
TA8037 vApps, OVF, and Advanced VM Templates in vSphere
TA8051 Infrastructure Technologies to Long Distance VMotion – What Is “VM Teleportation”?
TA8052 Strengthening Healthcare Information Systems with Pervasive Virtualization
TA8065 Storage Best Practices, Performance Tuning and Troubleshooting
TA8101 Virtual Storage and VMware vSphere: Best Practices and Design Considerations
TA8012 Tuning Linux for Virtual Machines
TA8129 A Beginner’s Guide to Performance Troubleshooting with vSphere
TA8133 Best Practices to Increase Availability and Throughput for VMware
TA8158 Surviving VMware on Blades
TA8188 Competitive Platform Shootout: VMware vSphere Versus XenServer and Hyper-V
TA8218 VMware Storage Vision
TA8233 Prioritizing Storage Resource Allocation in ESX Based Virtual Environments Using Storage I/O Control
TA8245 ESXi Internals: Better Understanding for Better Management and Troubleshooting
TA8265 Cisco Nexus 1000V Customer Panel
TA8270 Get the Best VM Density From Your Virtualization Platform
TA8361 Future Direction of Networking Virtualization
TA8440 10Gb & FCoE Real World Design Considerations
TA8452 Designing Resilient Networks for vSphere and NFS
TA8595 Virtual Networking Concepts and Best Practices
TA8623 Storage Super-Heavyweight Challenge
TA8661 Deploying vSphere in a ROBO Environment
TA8900 vSphere Administration For The Average Admin
TA9420 vSphere 4.1 Overview
TA9655 EMC IT’s Journey to the Private Cloud and Enterprise Application Virtualization
TA9767 Why You Should Migrate to ESXi with vSphere 4.1

                    Labs

LAB01 VMware View 4.5 Installation & Configuration Hands-On Lab
LAB02 VMware View 4.5 – Advanced Hands-On Lab
LAB03 VMware ThinApp 4.6
LAB04 SpringSource – Hyperic and tc Server411010
LAB05 Intro to Zimbra Collaboration Suite
LAB06 VMware vCenter Configuration Manager – Provisioning, Patching, and Software Distribution
LAB07 VMware vCenter Configuration Manager – Achieving Compliance
LAB08 VMware vCenter AppSpeed
LAB09 VMware vCenter Data Recovery
LAB10 VMware vCenter Server Heartbeat
LAB11 VMware vCenter Site Recovery Manager – Basic Install & Config
LAB12 VMware vCenter Site Recovery Manager – Extended Config & Troubleshooting
LAB13 VMware vCloud Director – Install and Configure
LAB14 VMware vCenter Chargeback – Advanced
LAB15 VMware vCenter CapacityIQ
LAB16 VMware vCloud API
LAB17 VMware vCenter Orchestrator
LAB18 VMware vCloud Director – Networking
LAB19 VMware vCenter Update Manager
LAB20 VMware vCenter vShield
LAB21 Basic VMware vSphere – Install & Config
LAB22 VMware ESX 4.1 – New Features
LAB23 VMware ESXi Remote Management Utilities
LAB24 VMware vSphere Performance & Tuning
LAB25 VMware vSphere Troubleshooting
LAB26 VMware vSphere PowerCLI
LAB27 VMware vSphere Web Services SDK – C#
LAB28 VMware vSphere Web Services SDK – Java
LAB29 VMware vNetwork Distributed Switch and Cisco Nexus 1000V
LAB30 VMware Products – VMware vSphere Sandbox
ALT2000 VMware vCloud Director – Install and Configure
ALT2001 VMware vCloud Director – Networking
ALT2002 VMware vCenter vShield
ALT2003 VMware vNetwork Distributed Switch and Cisco Nexus 1000V
ALT2004 Building the VMworld Lab Cloud Infrastructure
ALT3000 VMware View – Advanced
ALT3001 VMware vCenter Site Recovery Manager – Extended Config & Troubleshooting
ALT3002 VMware vCenter Chargeback – Advanced
ALT3003 VMware vSphere Performance & Tuning
ALT3004 VMware vSphere Troubleshooting
ALT3005 VMware vCenter Orchestrator – Orchestrating the Cloud

Test speed collector

Test Queue đã có thể chịu được 20000 message/s trên 1 server đang test load balancing để xem rate tới mức nào.

Lâu rồi chưa viết gì cả qua nhà mới hy vọng có nhiều cái mới