1.Đầu tiên remove

rpm -e yum-rhn-plugin –nodeps.

rpm -e redhat-release-notes-6Server  –nodeps.

2.Tùy vào phiên bản  OS đang sử dụng: down gói release tương ứng.

rpm -e http://mirror.centos.org/centos/6.3/os/x86_64/Packages/centos-release-6-3.el6.centos.9.x86_64.rpm

3.yum update

 

Advertisements