Category: Buddha


Trong không khí thanh tịnh của chùa, người Phật tử tìm về tự tâm, soi
sáng tự tâm để đạt đến sức mạnh tinh thần, đức bình tĩnh và lòng thương
yêu.  Là học trò của Phật, ta tới chùa không phải chỉ để lạy lục và cầu
xin mà chính là để học theo hạnh nguyện của Phật.  Hãy nhìn đức bồ tát
Văn Thù Sư Lợi: Ngài là một con người có trí tuệ lớn nhờ học hỏi và
chiêm nghiệm không ngừng.  Hãy nhìn đức bồ tát Quán Thế Âm: Ngài là một
người có tình thương rộng lớn, luôn luôn lắng nghe tiếng kêu bi thương
của người khổ đau để tìm tới cứu độ.  Hãy nhìn đức bồ tát Ðịa Tạng
Vương: Ngài là một con người có đạo nguyện sâu thẳm, quyết tâm lưu lại
trong chốn khổ đau để cứu độ chúng sinh.  Lạy Phật là để bày tỏ sự cung
kính của đệ tử với một bực thầy; nhưng lạy Phật không đủ.  Phải học
theo trí tuệ, từ bi và đại nguyện của Phật
.

Advertisements

Lợi ích của Tâm Bồ Đề

Việc lành như cây chuối
Sinh quả liền chết khô
Tâm Bồ Đề sinh quả
Không chết lại xanh tốt.

A Tu La tiếng Phạn là Asura. A Tu La
có nhiều tên gọi khác nhau: A tác la, A tô la, A tố la, A tố lạc, A tu
luân. Trong Kinh thường nêu ra ba loại A Tu La: 1/ A Tu La thiên đạo.
2/ A Tu La quỉ đạo. 3/ A Tu La súc đạo.

Theo Từ Điển Phật Học Huệ Quang, quyển 1, trang 84 giải thích: “A Tu La
là 1 trong 6 đường, 1 trong 8 bộ chúng, 1 trong 10 giới, một trong
những vị thần xưa nhất ở Ấn Độ.

Một loại quỷ thần hiếu chiến, thường bị coi là ác thần và thường tranh
đấu với trời Đế Thích không ngừng nên có danh từ A Tu La trường, A Tu
La chiến v.v…

Theo phẩm A Tu La Luân trong Kinh Tăng Nhất A Hàm 3 : Thân hình của A
Tu La cao 84.000 do tuần, miệng rộng mỗi bề 1.000 do tuần. Còn phẩm A
tu La Luân trong Kinh Trường A Hàm 20, phẩm A tu luân trong Kinh Đại
Lâu Thán 2. Kinh Khởi Thế Nhân Bản 5 v.v…đều ghi rõ chỗ ở và sự tích
của A Tu La.

Về nghiệp nhân của A tu la, các Kinh thường nêu ra 3 thứ nhân làm cho chúng sanh sanh trong loại nầy: Sân, mạn, nghi.

Theo Kinh Phật Vị Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt thì liệt
kê ra 10 thứ nhân làm cho chúng sanh sanh trong loài A tu la.

1.Thân làm việc ác nhỏ. 2. Miệng nói lời ác nhỏ. 3. Ý nghĩ điều ác nhỏ.
4. Khởi tâm kiêu mạn. 5. Khởi tâm ngã mạn. 6. Khởi tâm tăng thượng mạn.
7. Khởi tâm đại mạn. 8. Khởi tâm tà mạn. 9. Khởi tâm mạn mạn. 10. Hướng
về các căn lành.

Hình tượng của A tu la có nhiều thuyết khác nhau. Có chỗ cho rằng: A tu
la có 9 đầu, 1000 mắt, miệng phun lửa, có 990 tay, 6 chân, thân to gấp
4 lần núi Tu di. Có chỗ cho rằng: A tu la có 1000 đầu, 2000 tay; 10.000
đầu, 20.000 tay; 3 đầu, 6 tay. Có chỗ cho rằng: A tu la có 3 mặt màu
xanh đen, giận dữ, lõa hình và có 6 cánh tay.